Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wszystkie dostępne informacje o działalności OPS oraz o prowadzonych sprawach znajdują się pod następującymi linkami:

Biuletyn Informacji Publicznej

Oficjalna strona WWW

Program Rodzina 500+

Adres:

ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
48-316 Łambinowice
tel/fax (77) 4311 683

e-mail 

Kierownik: ELWIRA IBERAT

Godziny pracy:
- od poniedziałku do piątku: od godz. 7:00 do godz. 15:00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminie. 
W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowy należy:

Do zadań własnych gminy należy:

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej udzielanie są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej musza spełniać kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach.
Udzielanie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Decyzje w sprawach świadczeń powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. do zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach należy również realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734, z późn. zm.)

Wersja XML