Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca projektu "Zdalna Szkoła"

Brak opisu obrazka

Informuję, że Gmina Łambinowice, zgodnie z wnioskiem złożonym 02.04.2020 r. i zaakceptowanym  w dniu 20.04.2020 r., pozyskała środki w kwocie 60 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej.

Z dniem 27 kwietnia 2020 r. została zawarta Umowa o powierzenie grantu nr 1995/2020  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I działania 1. 1 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach pozyskanych środków dokonano zakupu 25 przenośnych komputerów, w tym 20 dla uczniów i 5 dla nauczycieli.

W najbliższych dniach, po dokonaniu niezbędnych i wymaganych w projekcie Zdalna Szkoła formalności, komputery te zostaną użyczone uczniom i nauczycielom.

Komputery będą udostępniane uczniom i nauczycielom na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.).

Osoby, którym sprzęt zostanie użyczony zostały wytypowane w szkołach i są to osoby, które nie mają  komputera lub z powodu wielodzietności rodziny mają ograniczony dostępu do niego.

                                                                Wójt Gminy

                                                              /-/ Tomasz Karpiński

Wersja XML