Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie "Zdalna Szkoła +"

Brak opisu obrazka

Informuję, że Gmina Łambinowice, zgodnie z wnioskiem złożonym 18.05.2020 r. i zaakceptowanym  w dniu 20.05.2020 r., pozyskała środki w kwocie 55 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

Z dniem wczorajszym została zawarta Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I działania 1. 1 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach tych środków, na podstawie już przeprowadzonego postępowania  zostanie zakupionych 22 laptopy, które będą użyczone bezpłatnie uczniom z rodzin wielodzietnych, tj. takich w których jest 3 i więcej dzieci do  nauki na odległość prowadzonej przez szkoły.

Komputery zostaną zakupione w najbliższych dniach i po dokonaniu niezbędnych i wymaganych w projekcie Zdalna Szkoła+ formalności, zostaną przekazane do szkół, a następnie dyrektorzy wytypują uczniów, którym zostaną one przekazane.

Komputery będą udostępniane uczniom na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.).

                                                       Wójt Gminy

                                                   /-/ Tomasz Karpiński

Wersja XML