Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Łambinowice uczestniczy w programie Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Brak opisu obrazka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to program, w którym każde sołectwo w województwie opolskim otrzyma w ciągu trzech lat (2020-2022) jednorazowo kwotę 5000 zł. na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie.
Środki te mogą być łączone ze środkami Funduszu Sołeckiego i Gminnego Programu Odnowy Wsi, dzięki czemu będzie można pewne zadania wykonać w większej skali.

W 2020 roku w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) w Gminie Łambinowice zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

sołectwo Drogoszów - "Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego placu zabaw przy boisku" (wartość zadania 7000 zł., w tym 5000 zł. dofinansowanie MIS)
sołectwo Okopy - "Doposażenie placu zabaw" (wartość zadania 12 000 zł., w tym 5000 zł. dofinansowanie MIS)
sołectwo Sowin - "Zakup urządzeń zabawowych na boisko w Sowinie" (wartość zadania 9700 zł., w tym 5000 zł. dofinansowanie MIS)
sołectwo Szadurczyce - "Zakup urządzeń na plac zabaw" (wartość zadania 14 500 zł., w tym 5000 zł. dofinansowanie MIS)

Umowa z Województwem Opolskiem na dofinansowanie powyższych zadań została zawarta 2 kwietnia 2020 roku.
Każde zadanie jest dofinansowane w kwocie 5000 zł. ze środków MIS, wkład własny stanowią środki funduszu sołeckiego i odnowy wsi.
Kolejność składania wniosków przez poszczególne sołectwa w latach 2020-2022 jest ustalana podczas spotkania z sołtysami.
Decyzje dotyczące ustalenia zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach podejmowane są na zebraniach wiejskich w formie uchwał.   

Środki w ramach MIS mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców;
b) zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców sołectwa;
c) działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
d) działania wspierające ideę wzmocnienia tożsamości regionalnej;
e) działania w sferze poprawy dostępu do sektora kultury, turystyki, rekreacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, itp.;
f) udział w wydarzeniach np. sportowych, kulturalnych;
g) tworzenie warunków do rozwoju oraz podnoszenia atrakcyjności w obszarze turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie.

 

 

 

 

 

Wersja XML