Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie plagi związanej z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży.

W ślad za prośbą Pana Adama Szulc - Prezes Zarządu firmy Szulc-Efekt Sp. z o.o., który zwrócił się do nas z prośbą o zamieszczenie Petycji w sprawie plagi związanej z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży, niniejszym realizujemy prośbę zamieszczając poniżej treść petycji wraz z załącznikami:
 
PETYCJA 
 
Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty związane z petycją - numeruje nowymi oznaczeniami od §2, etc 
 
Preambuła petycji: 
 
W kontekście alarmujących informacji dotyczących plagi związanej z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży - vide: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob         
§2) Wnosimy aby Kierownik JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja zaplanowali jak najszybsze wykorzystanie narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach prewencyjnych działań Gminy kierowanych do jej najmłodszych mieszkańców (Dzieci i Młodzież).
Wykorzystanie mediów związanych z informatyzacją i Internetem - zdaniem wnioskodawcy powinno mieć miejsce szczególnie na polu  informacji i edukacji dostępnej na stronach WWW i BIP - szczególnie o charakterze - prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji - młodym osobom - poszukującym jej w zakresie lokalnym. 
Polska strona tego typu to ad exemplum: www.zawidz.samorzad.pl -  jak widać na przykładzie wzmiankowanej strony WWW - prawdą jest, że często jedno zdjęcie w Internecie jest więcej warte niż 1000 słów. 
W USA (hrabstwa) czy w Krajach Skandynawskich (komun’y) -  strony WWW tego typu prowadzone przez Hrabstwa - zawierają nawet gry, quizy, Czaty, grupy dyskusyjne  i wszelkiego rodzaju nowoczesne narzędzia, których celem jest zyskanie percepcji Dzieci i Młodzieży - tak aby dając pomysły na spędzenie wolnego czasu - odciągnąć Młodocianych od sięgania po dopalacze i używki .
W Polsce na stronach WWW Gmin - jest to często jedynie - zakładka typu - “Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - ciekawe czy z braku innych informacji Młody człowiek - zamiast ulegać pokusom stosowania używek - “zatopi się" w studiowanie sprawozdania Komisji - sic! - ad exemplum: http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gkrpa.html     - vide - odnośnik w dole prawego Menu 
 
Osnowa Petycji
 
Jeśli w tym roku rzeczone środki nie zostały jeszcze w całości wykorzystane - wnosimy aby zaplanować odpowiednie działania - jeszcze w tym roku - ad hoc.  
Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o petycjach w związku z art. 28 KPA i 241 KPA – petycjodawca posiada interes prawny w tym obszarze – chcąc łączyć uzasadniony interes społeczny pro publico bono z interesem ekonomicznym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w tym obszarze już ponad prawie 25 lat. Oczywiście chcemy poddać się wszelkim zasadom uczciwej konkurencji w ramach zasad wydatkowania środków publicznych przez Jednostkę Administracji Publicznej - w zakresie celów  – w tym akurat przypadku – określonych w art. 4 index 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) 
Podkreślamy ponownie, że długofalowym celem wykorzystania rzeczonych narzędzi  - scilicet stron WWW - byłaby pomoc  młodym ludziom i Rodzicom poszukującym tego typu informacji w Internecie również w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.
Wnioskodawca/petycjodawca - wykonuje tego typu usługi związane z utworzeniem strony WWW - zgodnej z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)
Serwis tego typu może jednocześnie promować działania związane ze zdrowym stylem życia - scilicet - informować o szkodliwości stosowania używek czy nadużywania alkoholu - a także informować o zadaniach i zakresie kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ceny na rynku  - oscylują od 1000 pln do 100 000 pln + vat  - za utworzenie (opłata jednorazowa).
Jeśli - postępowanie jest prowadzone uczciwie  z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i z poszanowaniem zasad maksymalizacji oszczędności środków publicznych  - Wnioskodawca  często wygrywa i wykonuje rzeczoną usługę. W przypadku tego typu zleceń jesteśmy w stanie wykonać rzeczone zlecenie  w kwocie 5000 pln + vat produkcja jednorazowo i utrzymanie 1000 pln - rocznie (w pewnych przypadkach rezygnujemy nawet z wynagrodzenia za utrzymanie).
Przy tego typu kwotach - chcemy i musimy oczywiście podać się zasadom uczciwej konkurencji – w naszym mniemaniu może być to tryb negocjacji cen - scilicet - w związku z art. 54 i 55 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16).
Tego typu działania muszą być zawsze jawne, transparentne oraz prowadzone w pełni lege artis z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.
Sugerujemy tylko aby tworzenie tak prostych stron - nie skończyło się zamówieniem - ad absurdum - TAK JAK zrobił to jeden SĄDÓW naszym kraju (o polskich Sędziach krążą już anegdoty) - wydatkując - absurdalną kwotę pół miliona złotych - za prostą stronę WWW - i łamiąc jeszcze do tego przepisy prawa - sic ! - o czym czytać można w materiałach prasowych i instytucji kontrolnych - vide:  https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/719574,sad-najwyzszy-zamowil-droga-strone-internetowa-bez-przetargu-zlamal-prawo.html
Podajemy ten przykład dlatego, że jesteśmy uczuleni - ex katedra na przykłady - kiedy niektóre Gminy lub GOPS’y wydatkują absurdalne kwoty na tworzenie prostych stron WWW (niezwiązanych akurat z zadaniami wykonywanymi przez GKRPA)  u naszej konkurencji - co prawda nie tak wysokie jak powołany wyżej przykład Sądu, ale nawet 10 % kwoty, którą wydał wyżej powołany Sąd na tego typu usługi wydaje się - krańcową niegospodarnością i nieuczciwością i powinno być piętnowane przy każdej okazji. 
O tego typu absurdalnych wydatkach można czytać w niektórych zakończonych postępowaniach na BIP’ach i niektórych stronach WWW Gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej - choć nie są to tak częste przypadki, jak w przypadku Sadów - za poprzednich władz - w latach 2007 - 2015 - kiedy skala tych nieprawidłowości dochodziła do ekstremum - włącznie z korupcją (za poprzednich Rządów) w MSWiA w 2011 r. - vide https://www.newsweek.pl/polska/korupcja-w-mswia-beda-kolejne-zatrzymania-w-mswia/z2pwd3v 
Rozpisujemy się na ten temat tak szeroko, gdyż nie chcemy aby efektem niniejszej petycji  były jakieś działania Decydentów związane z wydatkowaniem nierynkowych kwot. Wręcz przeciwnie expressis verbis - zaznaczamy, że działania te można realizować wydatkując - ad hoc - niewielkie kwoty - a naszym celem nie jest doprowadzenie do sytuacji, w której w miejsce niewydatkowania środków (co jak sygnalizuje NIK jest deliktem prawnym) - nastąpiłoby marnotrawienie środków publicznych - co jest przestępstwem w naszym mniemaniu i o czym można czytać powyżej.
Jawność i transparentność w Gminach - powinna właśnie - znaleźć szczególny wyraz z publikatorach internetowych - typu BIP i WWW i strony Dedykowane/Tematyczne - może wtedy - w ramach większej kontroli społecznej nie dochodziłoby do przypadków jak https://www.tvp.info/40819340/wyplacila-sobie-177-tys-zl-z-konta-osrodka-pomocy-spolecznej-zarzuty-dla-bylej-kierowniczki   
lub
https://www.tvp.info/43860522/afera-reprywatyzacyjna-zatrzymano-trzech-b-urzednikow-warszawskiego-bgn 
To jak wyglądają Gminne Programy (Plany) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminach w Polsce - można ocenić otwierając ostatni link - in fine - niniejszego pisma (przykładowa Gmina Żegocina) - TO NIE PROGRAM ani plan na 2020 r.. To par excellence - podsumowanie poprzedniego 2019 r. skopiowane z 2018 r. lub z 2017 lub 216 r. (wszystkie per anlogiam) ze zmienionymi datami - sic ! - tak wygląda prewencja w naszych Gminach - za pieniądze podatników - sic!  
A Dzieciaki dalej umierają od dopalaczy  ….to sytuacja ad absurdum - przypominamy, że w Kraju na ten cel wydaje się rocznie en bloc - ponad 700 mln pln ...
§3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji - wraz z załącznikami - na stronie internetowej WWW lub BIP podmiotu rozpatrującego petycję - w tym przypadku Gminy/Miasta   (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. Jeśli należy coś zanimizować - proszę to uczynić - ale nie widzimy takich danych (dane Urzędników nie podlegają animizacji - uczeń sygnował opinię jedynie inicjałem nazwiska, etc.)  
Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum - skuteczniejszą walkę z patologiami.  
Dla zobrazowania problematyki bezczynności Gmin w ratowaniu młodzieży i dzieci dla których przeznaczony powinien być fundusz korkowy załączamy przykładową odpowiedź Gminy Biskupice (o której wzmiankowaliśmy powyżej), która expressis verbis potwierdza niewydatkowanie ponad 70 % rzeczonego budżetu - to nie wyjątek ale wręcz uzus - w co nikt nie wierzy dopóki nie zobaczy posiadanych przez nas odpowiedzi z Gmin - sygnowanych przez Decydentów. 
 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
 
Załączniki (nazwa plików oryginalne):
 
PDFNIK - negatywnie - NIewykorzytywanie - kumulowanie środków Chynów .pdf
PDFNIK - walka z patologiami - bierność Gmin inter alia-Będzin.pdf
DOCXOpinia Ucznia - 2020-05.docx
JPEGParpa 2 - stanowisko.jpeg
JPEGPARPA odnośnie WWW- strona 1 copy.jpeg
HTMLZałącznik bez tytułu 01663.html
 
Wersja XML