Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt konsultacyjno – informacyjny

   Informujemy, że Urząd Gminy w Łambinowicach uruchomił

   punkt konsultacyjno - informacyjny Programu

   ,,Czyste Powietrze''. 

 

                                              

                                                                                    PUNKT 
                                                               KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY
                                                                PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE’’ 
                                                                         GMINY ŁAMBINOWICE

                                                                    Urząd Gminy Łambinowice 
                                                                 ul. Tadeusza Zawadzkiego 29,
                                                                        48-316 Łambinowice
                                                                          1 piętro, pokój 10

 Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Łambinowice, po uprzednim ustaleniu terminu 

   z pracownikiem Urzędu pod  nr tel. 77 43 11 300 wew. 228., e-mail: cp@lambinowice.pl

                                                       Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach:
                                                               poniedziałek 8.30- 12.30                                                                                                                                wtorek i czwartek - 13.00 - 16.30
                                                               środa i piątek 7.30 - 12.00

 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze potrzebne są:
    •  do utworzenia konta na portalu beneficjenta niezbędny jest aktualny adres e-mail z hasłem,
    •  PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
    •  PIT za poprzedni rok/wartość dochodu,
    •  numer działki,
    •  przybliżony rok budowy domu,
    •  powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
    •  numer księgi wieczystej,
    •  data wystawienia pierwszej faktury, jeżeli inwestycja została już rozpoczęta,
    •  dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego( np.akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność budynku),
    •  w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania - zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, 
    •  załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
    • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania, 
    • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, dokument potwierdzający liczbę ha przeliczeniowych (np. decyzję podatkową)
    • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.
    

Szczegółowe informacje na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

 

 

Wersja XML