Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok ”.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy Łambinowice z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

Proszę o wnoszenie propozycji w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Łambinowice
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”, który wraz z Programem za rok 2021 znajduje się w poniższych załącznikach.

Formularz można dostarczyć:

Czekam na Państwa propozycje do dnia 20 września br. Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r., który poddany będzie konsultacjom zgodnie z uchwałą nr II/7/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

Załączniki:

  1. Roczny Program Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
  2. Formularz - Propozycje do Programu współpracy na 2022 r.

 

wyk. Agnieszka Krzyżanowska

PDFPełna treść dokumentu - Zaproszenie do składania propozycji do Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Wersja XML