Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o Gminie

Gmina Łambinowice stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców gminy oraz terytorium obejmujące jednostki pomocnicze gminy (sołectwa): Łambinowice, Jasienica Dolna, Piątkowice, Lasocice, Mańkowice, Sowin, Bielice, Drogoszów, Malerzowice Wielkie, Wierzbie, Szadurczyce, Budzieszowice, Okopy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w oparciu o którą samorząd gminny działał w nowych warunkach ustrojowych państwa od 1990r.

Od dnia 1 stycznia 1999r., czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Łambinowice, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu nyskiego w województwie opolskim.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i jeżeli ustawy nie stanowią inaczej i rozstrzyganie w tych sprawach należy do gminy.

Wersja XML