Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki pomocnicze (sołectwa)

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze. Jest samodzielna w decydowaniu, bowiem nie ma takiego obowiązku. Jeżeli jednak podejmie decyzję o utworzeniu jednostek pomocniczych, to powinna dokonać tego w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym.

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

Na terenie Gminy Łambinowice znajduje się 13 sołectw, w których funkcję sołtysów wybranych na okres kadencji 2019-2024 pełnią:

 1. Bielice - Zenon Duda
 2. Budzieszowice - Kamila Krzywicka
 3. Drogoszów - Roman Dworak
 4. Jasienica Dolna - Brygida Barcik
 5. Lasocice - Andrzej Gucwa
 6. Łambinowice - Agnieszka Czarnecka
 7. Malerzowice Wielkie - Justyna Sikacka
 8. Mańkowice - Wojciech Lewandowski
 9. Okopy -  Małgorzata Czarnecka
 10. Piątkowice - Gabriela Maduzia
 11. Sowin - Urszula Szelwach
 12. Szadurczyce - Eugenia Wilkiewicz -Gładysz
 13. Wierzbie -  Stanisław Zieliński
Wersja XML