Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

kwalifikacja wojskowa/terminy kwalifikacji wojskowej

Niezbędne dokumenty

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz posiadana dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2018 r. ukończą 24 lata życia i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej (będąc do tego zobowiązane), mają obowiązek zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wynikającym z obwieszczenia wojewody.

Po upływie ww. terminu są zobowiązane do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące - w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich, osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej, wydawane jest orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, określonej kategorii:

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom. Dlatego, należy pamiętać o zabraniu ze sobą  i przedstawieniu komisji lekarskiej wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy.
W sytuacjach, gdy komisja lekarska nie jest w stanie określić zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lub obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 powołanej ustawy.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnej, od której osoba niezadowolona, niezależnie od orzeczonej kategorii, ma prawo wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia (otrzymania). Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę odwołującą się i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. W trakcie biegu tego terminu, każda ze stron postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania - art. 16 § 3 KPA (w formie pisemnego oświadczenia), a z chwilą złożenie ich przez wszystkie strony decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strony zrzekają się równocześnie prawa do wniesienia skargi do sądu - art. 16 § 3 Kpa.).

Wersja XML