Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJE OGÓLNE

Odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (OC), zarządzania kryzyso-wego (ZK), spraw obronnych (SO) i powszechnej samoobrony ludności jest Wójt Gminy – Szef Obrony Cywilnej Gminy.

Swoje zadania realizuje w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461);
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 16, poz.567 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421).

W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, Wójt gminy posiłkuje się opracowanymi na szczeblu gminy planami:

Do realizacji zadań w zakresie OC, ZK, SO i powszechnej samoobrony ludności ma do swej dyspozycji samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ppoż.

Osobą odpowiedzialną za merytoryczne opracowanie dokumentacji, realizacji zadań nałożonych na Wójta gminy jest inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ppoż:

Agnieszka Krzyżanowska tel. 77/ 4311 300 wew. 126,
telefon służbowy ws. kryzysowych – 502 561 219

Do zakresu działania stanowiska do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ppoż należy:

I. W zakresie obrony cywilnej:

II. W zakresie zarządzania kryzysowego:

III. W zakresie spraw obronnych:

IV. Zadania wspólne:

V.  Prowadzenie ewidencji:

VI. Aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w tym zwłaszcza:

VII.  Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele obronności i obrony cywilnej oraz nadzór nad realizacją budżetu.


INFORMACJE DLA LUDNOŚCI
OBRONA CYWILNA

I. Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronić ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

a) Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

b) Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.

Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.
 
c) System alarmowy obrony cywilnej

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej i bezprzewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi).

Wersja XML