Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnienie danych z ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:

Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych - 31 zł.1
1) 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) - nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmawiającej udostępnienia.

Uwagi:
Sporządzenie wniosku na załączonym formularzu jest obowiązkowe.
Dane są udostępniane, jeżeli żądanie wynika wprost z przepisów prawa lub jeżeli wnioskodawca wskaże wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączy stosowny dokument1.
1) nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art.44h ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Wersja XML