Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Udostępnienie rejestru wyborców następuje niezwłocznie. W przypadku wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców – wydanie decyzji następuje w ciągu 3 dni od dnia wniesienia reklamacji.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamacje lub osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Nysie, za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Formularz wniosku jest obowiązkowy.

Wersja XML