Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XXXIV/275/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do ...

Uchwała Nr  XXXIV / 275 /2018
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 22  marca  2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
 2. beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych w niniejszej uchwale przyznano dotację z budżetu Gminy Łambinowice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
 3. środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Z budżetu Gminy Łambinowice mogą być udzielane dotacje celowe na prace budowlane, konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie Gminy Łambinowice, dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe w zakresie określonym w art. 77 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 4

O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 5

1. Dotacja z budżetu Gminy Łambinowice, w zakresie określonym w § 3 może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych tj. z budżetu Gminy Łambinowice i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6

1. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać :

 1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą,
 2. dane zabytku ujęte w decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
 3. tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku,
 4. zakres i rodzaj prac lub robót, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania,
 5. harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym także informacja o wysokości środków własnych wnioskodawcy,
 6. wysokość wnioskowanej kwoty dotacji,
 7. wykaz prac lub robót wykonanych przy zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych,
 8. informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na prace lub roboty objęte wnioskiem oraz informację o ubieganiu się o takie środki u innych organów mogących udzielić dotacji.

2. Do wniosku należy załączyć:

 1. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
 3. pozwolenie  opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem,
 4. pozwolenie na budowę, o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac,
 5. kosztorys inwestorski lub ofertowy prac lub robót określonych we wniosku,
 6. dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych,
 7. aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych,
 8. dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. W przypadku, o którym mowa w § 8 uchwały wnioskodawca, niezależnie od zawarcia we wniosku danych określonych w § 6 ust.1 i załączenia dokumentów wymienionych ust. 2, dołącza do wniosku zaświadczenia i informacje, o których mowa w § 8 pkt. 1 i 2.

§ 7

Wnioskodawcy, o którym mowa w § 4, będącym przedsiębiorstwem tzw. jednostką gospodarczą, może być przyznana dotacja, o której mowa w § 3, stanowiąca pomoc de minimis zgodnie, z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L, Nr 352/1 z dnia 24.12.2013 r.).

§ 8

Wnioskodawca będący jednostką gospodarczą, ubiegający się o przyznanie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji, określonym w § 6, zobowiązany jest przedłożyć:

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie. Ponadto należy przedstawić oświadczenie o pomocy de minimis jakie otrzymał wnioskodawca w rolnictwie lub w rybołówstwie, lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymał.
 2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 9

 1. Wnioski, o których mowa w § 6 składa się do Wójta Gminy Łambinowice, w terminie do dnia 31  maja danego roku kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona.
 2. Termin, o których mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
 3. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łambinowicach.
 4. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 6. Wnioski załatwione negatywnie nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Łambinowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, Wójt Gminy Łambinowice może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Łambinowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łambinowice.

§ 10

Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy, który następnie przedkłada je Wójtowi Gminy Łambinowice.

 § 11

1. Dotacje, na wniosek Wójta Gminy Łambinowice przyznaje Rada Gminy Łambinowice w formie uchwały, w której określa się:

 1. beneficjenta,
 2. wykaz prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację,
 3. kwotę przyznanej dotacji.

2. Przy ustaleniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się środki finansowe zaplanowane na ten cel w budżecie Gminy Łambinowice na dany rok.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem.

§ 12

Rozliczenie dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 13

Uchwała, o której mowa w § 11 ust. 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łambinowicach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Opolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Wersja XML