Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (format PDF)
Załączniki:

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu uzasadnionego podejrzenia kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca zgłosi ten fakt na właściwym formularzu i uprawdopodobni zgłoszenie.

Wniosek na dowód osobisty składa:

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.
Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12 rok życia.
Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12 rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12 roku życia - na 5 lat. 

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego, możesz dokonać w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29,Referat Spraw Obywatelskich, parter – pokój nr 23. Godziny pracy urzędu: poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30.
Wniosek na dowód osobisty dla dziecka poniżej 12 roku życia możesz również złożyć przez internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r. nie ma podstaw do jego wymiany.
Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Odbiór dowodu osobistego:
Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl.

Dowód musisz odebrać osobiście.
Zabierz dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś - aktualny paszport (jeśli go posiadasz) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego). Dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu. Dowód dziecka poniżej 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada). Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun albo kurator.
Dziecko powyżej 12 roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków).

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie ci on dostarczony do domu przez urzędnika. W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy po dniu złożenia wniosku wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego.

Uwagi:
Formularz wniosku jest obowiązkowy.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. 
Osoba małoletnia składa wniosek i odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Dodatkowe informacje:

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 lat.
Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie po to, by wydać dowód osobisty. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

Warstwa elektroniczna
Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty: (1) potwierdzenia obecności, (2) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13 roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Kradzież, zagubienie, uszkodzenie dowodu – co robić?
Nie możesz znaleźć swojego e-dowodu (dowodu z warstwą elektroniczną)? Możesz zawiesić jego ważność na 14 dni kalendarzowych. Dzięki tej usłudze nikt niepowołany nie będzie mógł używać twojego e-dowodu. Kiedy odnajdziesz e-dowód – od razu cofnij zawieszenie. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia zawieszenia, twój e-dowód zostanie unieważniony.  
Nie zawiesisz dowodu, który został wydany przed 4 marca 2019 roku.
Możesz również zgłosić utratę dowodu, jeśli masz pewność, że już go nie odzyskasz, oraz jego uszkodzenie. Możesz to zgłosić w urzędzie gminy lub przez Internet – twój dowód zostanie unieważniony. 
Możesz zgłosić utratę każdego dowodu osobistego – zarówno e-dowodu, jak i dowodu wydanego przed 4 marca 2019 roku.
Jeśli ukradziono ci dowód, zgłoś to policji. Nie będzie  wtedy trzeba dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy lub przez Internet. Twój dowód zostanie unieważniony.
Kradzież lub zagubienie dowodu dodatkowo zgłoś w dowolnym banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.
Jeżeli podejrzewasz nieuprawnione wykorzystanie swoich danych osobowych (kradzież tożsamości) – możesz to zgłosić do urzędu gminy lub przez Internet – twój dowód zostanie unieważniony.

Podstawa prawna

 

Wersja XML