Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Dowód osobisty do wglądu

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Opłat nie pobiera się.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenia wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej. Odbiór zaświadczenia – osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy. Formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Wersja XML