Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa.
Załączniki:

 1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. mapę w skali 1:500 lub 1:1000 (może być kserokopia),
 3. plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem, lokalizacji zjazdu,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 5. w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora lub osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.

Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w sposób określony przepisami prawa.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Ustalona treść wniosku nie jest obowiązkowa.

Wersja XML