Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018 - 2028

W związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Kultury  Gminy Łambinowice na lata 2018 - 2028” zapraszamy mieszkańców Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety.

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy Łambinowice lub wysłać na adres  do dnia 02.09.2019r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Łambinowice). 

Strategia Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018 - 2028 została przyjęta uchwalą Rady Gminy Łambinowice Nr XXXIV/276/2018. Proponowana aktualizacja dotyczy działu IV. Koncepcja Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice w zakresie zadań dla celu operacyjnego 1.2 "Budowa oraz poprawa stanu technicznego i wyposażenia gminnych placówek kulturalnych". Zaktualizowany zakres zadań obejmuje remont, modernizację i doposażenie wszystkich świetlic na terenie Gminy.

    

Wersja XML