Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Wymagane dokumenty:
Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym.
Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej - z naniesionymi budynkami, jeżeli nieruchomość jest zabudowana (inwentaryzacja powykonawcza),
- wypis z rejestru gruntów lub dokument potwierdzający własność /zarząd/ nieruchomości.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania

Uwagi:
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości.
O oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się na piśmie zarządcę i właściciela nieruchomości.
Załączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Wersja XML