Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wniosek o zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania.

 1. aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego,
 2. decyzja administracyjna ustanawiająca prawa użytkowania wieczystego,
 3. odpis umowy zawartej w formie aktu notarialnego dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego,
 4. dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa: - 10 zł.,
 2. opłata za wykonanie operatu przez rzeczoznawcę majątkowego wg ceny odrębnie ustalonej w postanowieniu.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem wójta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
Brak.

Wersja XML