Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/131/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łambinowicach

  Na podstawie; art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm. z 2019 r. poz. 1634) oraz §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm. z 2019 r. poz. 1661), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łambinowicach
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Komisja konkursowa zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Oświaty
      w Łambinowicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PDFZarządzenie Nr 0050/131 /2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 października 2019 roku - pełna treść
 

Wersja XML