Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opłaty:
Opłata skarbowa: - od zaświadczenia – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Uwagi:
Wskazane jest przedstawienie (do wglądu) aktualnego wyrysu i wypisu z rejestru gruntów.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 9) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

Wersja XML