Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni – potwierdzenie rejestracji wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.

Uwagi:
Złożony wniosek podlega rejestracji w stosownym rejestrze.
Okresowej analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje wójt i występuje ze stosownymi wnioskami do rady gminy.
O przystąpieniu do sporządzenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w formie uchwały. 
Złożony wniosek brany jest pod uwagę po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Wersja XML