Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Załączniki:

Opłaty:
Opłata skarbowa: od decyzji - 10,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem wójta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany - ustalenia opłaty dokonuje Wójt, w drodze decyzji, niezwłocznie po otrzymaniu od notariusza wypisu z aktu notarialnego.
Ustalenia opłaty przed sprzedażą nieruchomości dokonuje się na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

Wersja XML